انگیزه ما از کشاورزی افزایش راندمان تولید به همراه نگهداری از محیط زیست است.

کشاورزی:

کشاورزی

بررسی زمین کشاورزی از دیدگاه آب، خاک، هوا و ارتفاع از سطح دریا و انتخاب مناسب‌ترین محصول برای کشت با بهره‌گیری از بارش های سالیانه و هَمگِن با محیط زیست و...

پرورش دام:

دام

بررسی منطقه برای چرای دام سبک و زنگین از دیدگاه توانایی تأمین بخشی از خوراک دام، بررسی زمان مناسب برای چرای دام بدون آسیب رسانی به منطقه، بررسی دام مناسب برای پرورش در هر منطقه با احتساب شرایط موجود، بررسی توانایی تولید خوراک از راه کشاورزی محصولات علوفه‌ای با بهره‌گیری از بارش های سالیانه، بررسی تعداد مناسب دام برای چرا در زمان مشخص و...

ماکیان:

ماکیان

بررسی پرندگان اهلی مناسب برای پرورش در هر منطقه، بررسی شرایط محیطی برای پرورش پرنده در فضای آزاد، بررسی توانایی تولید خوراک مورد نیاز برای تولید خوراک پرنده و...

زنبورداری:

زنبورداری

بررسی محیط زیست از دیدگاه توانایی تأمین نیاز زنبور عسل، زنبور داری در باغ های مثمر برای افزایش محصول باغ و افزایش تولید عسل و...

پرورش ماهی:

پرورش ماهی

بررسی شرایط محیطی برای پرورش ماهی، بررسی منطقه از دیدگاه توانایی تأمین آب مورد نیاز، بررسی ماهی مناسب با شرایط هر منطقه و...